Algemene Voorwaarden

RECHTSVORM & ACTIVITEIT – U sluit een overeenkomst met KORU LAW BV (hierna ‘KORU LAW’ genoemd), een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.159.438. De vennootschap heeft als doel het verlenen van juridische diensten in eender welke vorm en het uitoefenen van het beroep van jurist, advocaat, arbiter, juridisch adviseur/consultant/raadgever en juridisch vertegenwoordiger.

TOEPASSINGSGEBIED – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en werkzaamheden die KORU LAW verricht alsook op de juridische relaties die in dit kader tot stand komen. U stemt er uitdrukkelijk mee in om gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de toepassing van eender welke andere algemene voorwaarden.

MEDEWERKING VAN DE CLIËNT – Wanneer hierom wordt verzocht, moet cliënt onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de te verlenen diensten verstrekken. Verder moet cliënt de informatie verstrekken met betrekking tot zijn identiteit, aangezien KORU LAW verplicht is om de antiwitwaswetgeving na te leven. Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan KORU LAW verstrekte gegevens en informatie. Indien cliënt het nalaat om tijdig zijn medewerking te verlenen, heeft KORU LAW het recht om de diensten onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst te beëindigen.

INSPANNINGSVERBINTENIS – De contractuele relatie wordt gesloten tussen KORU LAW en cliënt. KORU LAW is gebonden door een inspanningsverbintenis en voert de instructies van cliënt naar best vermogen uit. In geval van uitbesteding aan interne of externe advocaten blijft de verdere toepassing van deze Algemene Voorwaarden van kracht. Vorderingen met betrekking tot verleende juridische diensten kunnen uitsluitend tegen KORU LAW BV worden ingediend. Cliënt gaat ermee akkoord dat alleen KORU LAW aansprakelijk kan worden gesteld voor tekortkomingen tijdens de uitvoering van de diensten.

DERDE PARTIJEN – KORU LAW is gemachtigd om de uitvoering van diensten toe te vertrouwen aan derden zoals gerechtsdeurwaarders, externe advocaten, juridische adviseurs en juridische consultants. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden gaat cliënt ermee akkoord dat KORU LAW diensten aan derden kan toevertrouwen. Bij de uitvoering van deze diensten kan KORU LAW niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derden.

ERELONEN, KOSTEN EN PROVISIES – KORU LAW spreekt de prijsstructuur af die het best bij de behoeften van de cliënt aansluit (flexibele prijsmethoden of uurtarieven). De prijsstructuur moet vóór de uitvoering van de diensten met cliënt worden overeengekomen.

Alle erelonen worden vastgesteld in functie van de aard van het dossier, de specialisatie, de moeilijkheidsgraad, het dringende karakter van de te verlenen diensten en de ervaring van de advocaat die het dossier behandelt.

KORU LAW heeft het recht om aan de cliënt een provisie (een forfaitair bedrag) te vragen via een provisiestaat. De aan KORU LAW betaalde provisies worden in mindering gebracht van het totaalbedrag van de eindfactuur.

Op alle bedragen is 21 % btw en 5 % administratiekosten verschuldigd. De facturatie gebeurt op het einde van de maand of na de uitvoering van bepaalde opdrachten. Elke factuur bevat een gedetailleerde beschrijving van de geleverde diensten, de administratiekosten (5 %) en de btw (21 %).

De facturen zijn betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10 % verschuldigd vanaf de vervaldag tot de datum van de volledige betaling. Bovendien staat het KORU LAW vrij om een forfaitaire schadevergoeding van 10 % te vragen in geval van onbetaalde facturen. KORU LAW heeft het recht om in geval van niet-betaling van de facturen naar eigen goeddunken de uitvoering van de diensten op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, zonder dat KORU LAW aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die deze opschorting of beëindiging zou kunnen veroorzaken.

CONFIDENTIALITEIT – KORU LAW verbindt zich ertoe om de diensten en activiteiten uit te voeren met inachtneming van de confidentialiteitsverplichtingen die het Gerechtelijk Wetboek en de beroepsregels van de Orde van Advocaten voorschrijven.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – Het schriftelijk materiaal afkomstig van KORU LAW is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Het mag niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KORU LAW.

AANSPRAKELIJKHEID – De advocaten van KORU LAW zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid via de Nederlandstalige Orde van Advocaten, de Franstalige Orde van Advocaten en de Duitstalige Orde van Advocaten. De cliënt aanvaardt dat elke schadevergoeding in geval van beroepsfout(en) beperkt blijft (i) tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd en bij gebreke hieraan (ii) tot het bedrag van de erelonen (exclusief btw) die voor de geleverde diensten werden aangerekend, met een maximum van 25.000 EUR. KORU LAW kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van derden die bij de uitvoering van de diensten werden ingehuurd.

BEËINDIGING – Zowel cliënt als KORU LAW hebben het recht om de overeenkomst op elk moment te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van cliënt om de reeds geleverde diensten en de aangegane kosten te vergoeden.

VERPLICHTE BEWAARTERMIJNEN – Na de beëindiging van de overeenkomst bewaart KORU LAW de documenten en dossiers gedurende de termijn die de wet voorschrijft. Na het verstrijken van deze termijn kunnen de documenten en dossiers worden vernietigd.

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANK – Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel, België. Elke vordering in verband met een geschil aangaande de uitvoering van diensten door KORU LAW moet binnen twaalf (12) maanden na de beëindiging van de diensten worden ingediend.

© 2020 KORU LAW